Advokatska tarifa

Angažovanje advokata u predmetima klijenata je usluga koja je predviđena posebnim propisom – Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.

Advokatsku tarifu je propisala Advokatska komora Srbije i ona predstavlja važeći cenovnik advokatskih usluga, kojeg su svi advokati dužni da se pridržavaju, kao i načina plaćanja za advokatske usluge.

Tarifom se određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrada za advokatske usluge i naknade troškova za rad advokata.

Advokatska tarifa predviđa razliku između nagrade za rad advokata i naknade troškova za rad advokata.

Nagrada za rad advokata jeste pravo advokata da naplati svoj rad na konkretnom predmetu, prema važećoj Tarifi, u kojoj su usluge određene prema vrsti spora ili preduzetoj radnji i taksativno navedene, sa opredeljenom cenovnikom po konkretnoj usluzi.

Naknada troškova za rad advokata je pravo advokata da naplati sve troškove koji su bili potrebni za obavljanje poverenog posla, a koji se odnose na obavljanje poslova izvan sedišta advokatske kancelarije, naknade za prevoz, smeštaj, odsustvo iz kancelarije, dnevnice, materijalne troškove za takse i naknade.

Tabelarni prikaz Advokatske tarife  možete pogledati OVDE.

Ukoliko vas interesuje informacija o ceni advokatskih usluga za vaš predmet, možete vaš upit poslati OVDE.