Porodično pravo

Porodično pravo je jedna od najdelikatnijih oblast prava, jer se bavi ličnim životom pojednica.

Tiče se onih segmenata života koje nazivamo privatnim, a kojeg čine odnosi sa partnerom (u braku ili van braka), sa decom, sa drugim ljudima, načinom na koji postupamo sa našim najbližim članovima, pa na kraju i prestankom pojedinih relacija ili formiranjem drugačijeg uređenja odnosa i načina života.

Iako važi ustaljeno mišljenje da se porodično pravo uglavnom tiče razvoda braka i uređenja roditeljskog prava, zapravo, mnogo je šire od toga.

Porodično pravo uređuje, u zakonskom obliku, osnovnu ćeliju svakog društva – porodicu. Zakon formuliše šta je porodica, šta je brak, koji su uslovi za nastanak braka, odnosno prepreke za njegovo zaključenje, pod kojim uslovima brak prestaje, stara se o pravima i interesima deteta, pravima i obavezama roditelja, načinima ostvarenja roditeljstva i staranja o detetu koje se dobije rođenjem, usvojenjem, hraniteljstvom i starateljstvom, u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, kao i nakon prestanka te zajednice.

Pored svega ovoga, ova grana prava reguliše i imovinske odnose u porodici, zaštitu od nasilja u porodici, pokretanje postupaka u vezi sa porodičnim odnosima i ličnim imenom.

Kako se radi o izuzetno osetljivom području ljudskog života, koje ume da bude preplavljeno jakim emocijama, preporučujem da pre nego što samoinicijativno preduzmete prvi korak u rešavanju neke porodične situacije, najpre porazgovarate da advokatom o svim pravnim aspektima i mogućnostima koje imate u tom trenutku.

Moja kancelarija u toku godine održi veliki broj pravnih konsultacija u pogledu uređenja porodičnih odnosa, a tek nakon pravnih savetovanja, ljudima zaista bude jasno šta mogu da očekuju u zakonskim okvirima i na koji način se porodični odnosi mogu regulisati.

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pomoć u vezi porodičnog prava, za početak preporučujem da zakažete konsultacije, kako bih se upoznala sa vašom situacijom i u skladu sa istom, pružila vam potpune informacije i kvalitetne pravne savete za dalje postupanje.