Najčešća pitanja i odgovori

Ukoliko ne pronađete odgovor na neko pitanje, pošaljite svoj upit OVDE

Advokatska kancelarija Jarebica pruža svojim klijentima usluge iz sledećih pravnih oblasti:

 • Ugovorno pravo
 • Imovinsko pravo
 • Nasledno pravo
 • Porodično pravo
 • Upravno pravo
 • Privredno pravo
 • Poresko pravo
 • Imigraciono pravo i prava stanaca 

Neodvojivi deo svih navedenih pravnih oblasti predstavljaju i usluge:

 • pravnog savetovanja
 • zastupanja pred nadležnim organima
 • angažovanje u parničnom, vanparničnom i upravnom postupku.

 

Od advokatske kancelarije Jarebica možete očekivati podršku, razumevanje i stručnost u cilju zaštite vaših pravnih interesa.

Prema svakom klijentu postupam sa iskrenom pažnjom i ozbiljnim interesovanjem za rešavanje pravnog pitanja ili problema koji ga trenutno okupira.

Preporuka zadovoljnog klijenta najbolja reklama koju jedna advokatska kancelarija može sebi da priušti i baš iz tog razloga smatram da je pored profesionalnog pristupa, podjednako važano i ljudsko razumevanje svih pitanja, nedoumica i briga koju svaka osoba ima kada uđe u moju kancelariju.

Ono što je neophodno da bih predmet uzela u rad, jeste da sa klijentom uspostavim kvalitetan odnos, zasnovan na međusobnom poverenju, poštovanju i uvažavanju. 

Ukoliko tog odnosa nema, ne možemo imati saradnju.

Od mojih klijenata očekujem da budu apsolutno iskreni prilikom izlaganja svog pravnog problema. Bez vaše iskrenosti nema ni mogućnosti da izgradimo međusobno poverenje na stabilnim osnovama.

Potrebno je da klijent dostavi svu raspoloživu dokumentaciju koju poseduje, da iznese sve bitne činjenice i pruži tražene podatke u vezi predmeta povodom koga je angažovao moju kancelariju.

Neophodno je da klijent bude dostupan putem telefona ili mejla, u radno vreme kancelarije, kao i da se odaziva pozivima na sastanke.

I na kraju, potrebno je da usluge angažovanja advokata klijent plaća uredno i prema dogovoru postignutim sa advokatskom kancelarijom Jarebica.

Visina cene usluga angažovanja moje kancelarije naplaćuje se prema Advokatskoj tarifi, a ukupna cena se određuje u zavisnosti od toga koliko je složen predmet, vrste postupka, vremena za rad na predmetu, pribavljanja dokumentacije, izlazaka na ročište i drugih radnji koje treba preduzeti u predmetu.

Visina cene usluga određuje se posebno za svakog klijenta, a ukoliko je jedan klijent angažovao moju kancelariju za više predmeta, u tom slučaju se određuje cena usluga za svaki pojedinačni predmet.

Prilikom prvog sastanka, klijenta obaveštavam o ceni advokatskih usluga i načinu plaćanja, koje može biti po preduzetoj radnji, paušalno, po započetom satu ili na procenat zavisno od uspeha u sporu.

U određenim situacijama, kada klijent ne plaća unapred, potrebno je ostaviti avans, kao vrstu obezbeđenja na ime usluga koje će moja kancelarija pružiti.

U zavisnosti od vrste postupka, klijent može imati troškove u vidu sudskih taksi, administrativnih taksi, troškove svedoka za dolazak na ročište, troškove angažovanja sudskog veštaka ili sudskog prevodioca. 

Pored toga, klijent snosi i troškove advokata, koji su potrebni za vođenje postupka, kao što su troškovi prevoza, smeštaja, odsustva iz advokatske kancelarije, dnevnice, materijalni troškovi za takse i naknade.

Pravno savetovanje (konsultacija) predstavlja sastanak sa advokatom, prilikom kojeg klijent izlaže sve detalje svog pravnog problema/situacije, vrši se pregled ili analiza dokumentacije koju poseduje, nakon čega advokat daje svoje stručno, nepristrasno i objektivno mišljenje, gledajući pri tom najbolji interes klijenta, bilo da je u pitanju zaštita prava ili izvršenje obaveze klijenta.

Pravni savet advokata se odnosi na konkretnu situaciju klijenta, na ocenu činjenične i pravne prirode predmeta, na vrstu i osnovne osobine postupka, te u skladu sa tim advokat daje mišljenje u vezi preduzimanja potrebnih pravnih radnji pred nadležnim organima.

Ne. Kancelarija posluje u skladu sa Advokatskom tarifom, koja predviđa da su advokati u obavezi da naplate pravni savet/konsultaciju koju pružaju svom klijentu.

Advokatska tajna je definisana Kodeksom profesionalne etike advokata i Statutom advokatske komore.

Ona predstavlja obavezu advokata da čuva kao tajnu poverljive podatke koje mu je klijent  poverio, kao i podatke, isprave (spise, predmete, dokumente, elektronske, tonske ili video, zapise i snimke) i depozite koji su u vezi sa zastupanjem saopšteni, prikazani ili predati, bez obzira da li se isprave i depoziti nalaze u advokatskoj kancelariji, ili su, po nalogu ili pod nadzorom advokata, privremeno smešteni na drugo mesto.

Isto tako, obaveza čuvanja tajne se odnosi na poverljive podatke koje je advokat saznao od lica čijeg zastupanja se nije prihvatio ili od suprotne strane, koja mu se, pre pokretanja postupka pred nadležnim organom, obratila u cilju poravnanja ili posredovanja.

Obaveza čuvanja advokatske tajne nije vremenski ograničena.

Svaki predmet za sebe je posebna celina, koja ne zavisi isključivo od rada i posvećenosti advokata koji vas zastupa. Pored angažovanja advokata, na krajnji ishod utiču podneti dokazi, iskazi svedoka, mišljenje veštaka, ocena suda, ponašanje klijenta…

U skladu sa Kodeksom profesionalne etike advokata, zabranjeno je advokatu da garantuje uspeh u sporu.

Ukoliko klijent zahteva od advokata obećanje uspeha u sporu, advokat može odbiti zastupanje klijenta.

U zavisnosti od situacije. Ukoliko je potrebno da se pojavite pred sudom da biste dali svoj iskaz, odnosno svedočili, onda ste dužni da se odazovete pozivu suda i tada je vaše prisustvo nezamenjivo. 

U drugim okolnostima, vaše prisustvo nije obavezno, jer ste angažovali moju advokatsku kancelariju da vas zastupa na osnovu punomoćja, ali možete prisustvovati ukoliko to želite.

Svaki građanin ima pravo da se sam zastupa, osim u određenim situacijama, gde zakon nalaže neophodnost advokata, kao što je postupanje po vanrednim pravnim lekovima.

A da li će ishod situacije, gde se zastupate sami, biti povoljan po vas, zavisi od toga koliko ste umešni da razumete pravnu nauku i njenu primenu na vaš konkretni slučaj.

Da biste shvatili koliko je zastupanje ozbiljno i kompleksno, ukratko ću vam objasniti šta je sve potrebno da bi neko, kao advokat, mogao da zastupa druge ljude po pitanju zaštite njihovih prava.

Advokatura traži da se najpre završe osnovne studije na Pravnom fakultetu u trajanju od četiri godine, nakon čega se pohađa obavezna praksa kod advokata ili u sudu u trajanju od dve godine, uz koju uporedo učimo i spremamo se da, po završetku prakse, polažemo pravosudni ispit pred komisijom sastavljenom od profesora fakulteta i sudija najviših instanci, a odmah potom sledi učenje i polaganje advokatskog ispita pred komisijom koju čine ugledni advokati, članovi advokatske komore sa velikim iskustvom i znanjem, da bismo napokon mogli da steknemo uslov da se upišemo u Advokatsku komoru i dobijemo status advokata.

Tek kada prođemo ceo ovaj proces, može se smatrati da pored zvanja, imamo dovoljno i znanja da razumemo pravnu nauku i umešno je primenimo prilikom zastupanja klijenata, dok naša dalja edukacija ne prestaje nikada, već traje dok god se bavimo ovim poslom. 

Nakon što ste pročitali ovo objašnjenje, ukoliko i dalje verujete da se možete kvalitetno zastupati sami, onda tako i postupite.

Rok za pružanje usluga, odnosno trajanje postupka, zavisi od razloga zbog kojih angazujete moju kancelariju.

Ukoliko se radi o pravnom savetovanju, analizi dokumentacije, sastavu ugovora, punomoćja, izjava i sličnih akata, te vrste usluga dobijate prema dogovorenom roku, koji određujemo u odnosu na složenost vašeg predmeta, hitnost postupanja, poštovanja zakonskih rokova za preduzimanje radnji kao i ranije dogovorenih obaveza moje kancelarije prema ostalim klijentima.

Za ove vrste postupanja, rokovi su relativno kratki, od nekoliko sati do nekoliko dana.

Sa druge strane, ako se radi o zastupanju pred sudom (parnični ili vanparnični postupak) ili pred organima državne uprave, rokovi se ne mogu predvideti, ali vam mogu predočiti očekivano vreme trajanja postupka.

Ovo iz razloga što brojne okolnosti utiču na dužinu trajanja postupaka u sudskom ili upravnom postupku, kao što su procesni rokovi za postupanje, složenost premeta, brojnost dokaza za izvođenje, potrebe za saslušanjem svedoka, nalaza i mišljenja sudskog veštaka, mogućnosti ulaganja žalbe na prvostepenu odluku, vreme koje je potrebno da drugostepeni organ donese odluku, kao i druge okolnosti koje zavise od konkretnog predmeta.

Advokatska kancelarija Jarebica koristi pisanu korespodenciju sa klijentima, što podrazumeva da vas o svim preduzetim radnjama, dešavanjima i promenama u predmetu obaveštavam putem mejla ili eventualno pisanim izveštajem (ukoliko nemate mejl adresu).

Za hitne stvari klijente kontaktiram putem telefona, eventualno sms porukom ili putem poruke na Viberu.

O svim preduzetim radnjama, dešavanjima i promenama vas obaveštavam u roku koji dogovorimo, a koji ne može biti kraći od jednog radnog dana.

Možete angažovati moju kancelariju za zastupanje, iako niste iz Srbije ili trenutno boravite van naše zemlje.

Neophodno je da se predhodno putem mejla ili telefonskim putem dogovorimo za sve detalje sastanka (dan i vreme održavanja sastanka, odabir platforme – Zoom, Viber ili Google Meet, način plaćanja iz instranstva i ostalo).

Sastanci u mojoj kancelariji se zakazuju unapred, telefonskim putem ili putem mejla. 

Možete zakazati sastanak OVDE.

Satanci se održavaju u sedištu kancelarije, za vreme trajanja radnog vremena, od 8 do 16 časova.

Ukoliko se radi o posebnim okolnostima usled kojih ne možete da dođete u sedište kancelarije na sastanak, postoji mogućnost dogovora.