Apostille pečat

Apostille pečat

Apostille pečat je potvrda kojim se, umesto overavanja javnih isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju, potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i istinitost pečata ili žiga kojim je isprava snabdevena.

Apostille pečat je uveden 5. oktobra 1961. godine Haškom konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih dokumenata, koju čini preko 100 država potpisnica, među kojima je i Srbija.

Zato se Apostil pečat može jedino izdati za ona dokumenta koja su nastala u državi potpisnici Haške Konvencije, s namerom da se iskoriste u drugoj državi, takođe potpisnici ove konvencije. Na osnovu Apostille pečata vrši se (nad)overa ili legalizacija javnih isprava i dokumenata koje se koriste u međunarodne pravne svrhe.

Haškom konvencijom je određeno na koje javne isprave se primenjuje, a na koje se ne može primeniti Apostille pečat.

Primenjuje se na isprave koje izdaju organi ili službenici državnog pravosuđa, javnog tužilaštva, sudskih pisarnica i sudski izvršitelji, na administrativne isprave, isprave koje je izdao ili overio javni beležnik, službene navode o upisima u javne knjige i na službene overe potpisa na privatnim ispravama.

Ne primenjuje se na isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici i na isprave koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao.

Dokument overen Apostille pečatom oslobođen je bilo kakve dalje overe i podoban je za upotrebu u svim državama potpisnicima Haške konvencije.

Apostille pečat zapravo predstavlja celu jednu stranicu na kojoj se nalaze unapred utvrđeni podaci prikazani rednim brojevima od 1 do 10, a obavezna fraza na francuskom jeziku je „Cenvention de La Haye du 5. octobre 1961“, na osnovu koje ovu overu prepoznaju sve potpisnice konvencije.

Za izdavanje Apostille pečata u Republici Srbiji nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

U zavisnosti od toga pred kojim nadležnim organom ćete koristiti dokument, može biti potrebno da se prevede i sam Apostille pečat, za šta je potrebno angažovati sudskog tumača.

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pomoć u vezi pribavljanja Apostille pečata, za početak preporučujem da zakažete konsultacije, kako bih se upoznala sa vašom situacijom i u skladu sa istom, pružila vam potpune informacije i kvalitetne pravne savete za dalje postupanje.

Zakažite vaše konsultacije OVDE.