Nestanak pasoša u inostranstvu

Nestanak pasoša u inostranstvu

U susret predstojećim praznicima, mnogi će putovati u inostranstvo, pa je dobro informisati se i o ovakvim, neprijatnim, situacijama koje se mogu desiti.

Najbolji savet koji ćete dobiti, za početak, jeste da pre putovanja u inostranstvo uvek napravite fotokopiju svog pasoša (stranica sa podacima o ispravi i njenom imaocu) i držite je odvojeno od originalnog dokumenta.

Ukoliko vam se desi da izgubite pasoš u inostranstvu, trebate da prijavite njegov nestanak najbližoj policijskoj stanici zemlje u kojoj se nalazite ili organu koji je nadležan za tu vrstu upravnih poslova, kako bi ste dobili potvrdu o nestanku pasoša i na taj način izbegli moguće kažnjavanje, jer ne posedujete kod sebe putnu ispravu.

Sa tako dobijenom potvrdom, potrebno je da nestanak pasoša prijavite najbližem diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije u zemlji gde se nalazite.

Ukoliko u toj inostarnoj zemlji nema našeg diplomatsko – konzularnog predstavništva, onda prijavu vršite u našem najbližem predstavništvu u susednoj zemlji.

Diplomatsko – konzularno predstavništvo Republike Srbije će u saradnji sa nadležnim organima, kako domaćim, tako i inostranim, obezbediti izdavanje putne isprave za povratak u Republiku Srbiju.

Ta putna isprava se zove putni list i izdaje se državljaninu Republike Srbije isključivo radi povratka u Republiku Srbiju.

Putni list se izdaje na lični zahtev, a uz njega se prilaže na uvid lična karta ili drugi dokument, kako bi nadležni organ utvrdio indetitet podnosioca zahteva.

Nakon podnošenja zahteva, dobija se potvrda kao dokaz o podnetom zahtevu, a putni list se preuzima lično, odnosno može ga preuzeti zakonski zastupnik ili punomoćnik.

Putni list se izdaje sa rokom važenja koji vam je potreban za povratak u Republiku Srbiju, a najduže na period do 60 dana.

Kao što sam već navela, putni list služi isključivo za povratak u Republiku Srbiju, te sa putnim listom se ne možete putovati po inostranstvu kao sa pasošem.

Nakon dolaska u Republiku Srbiju, dužni ste da prijavite nestanak pasoša nadležnom MUP-u.

Detaljnije o tome u novoj objavi.

Zakonom o putnim ispravama, kao i Pravilnikom o putnim ispravama, uređena su postupanja naših građana u ovakvim situacjiama, a na sve to se i shodno primenjuju propisi o strancima zemlje u inostranstvu u kojoj boravite.

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pomoć u vezi putnih isprava, za početak preporučujem da zakažete konsultacije, kako bih se upoznala sa vašom situacijom i u skladu sa istom, pružila vam potpune informacije i kvalitetne pravne savete za dalje postupanje.