Zaključenje braka – uslovi i postupak

Prema Porodičnom zakonu Republike Srbije, brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene.

Da bi došlo do sklapanja braka, moraju biti ispunjeni zakonom predviđeni uslovi, koji predviđaju pozitivne i negativne pretpostavke za punovažnost braka.

Pozitivne pretpostavke za zaključenje braka

Pozitivne pretpostavke koje moraju postojati u momentu sklapanja braka da bi bio punovažan jesu:

 • Različitost polova

 Zakon predviđa da je brak zajednica života muškarca i žene

 • Saglasnost izjava volja

Volja budućih supružnika mora biti lično izjavljena, izričita i jasna, data jednovremeno (jedna posle druge) i moraju se po sadržaju podudarati u pristanku za zaključenje braka. Samo izuzetno je dozvoljeno zaključenje braka preko punomoćnika, u zakonom predviđenim uslovima

 • Zajednica života

Prilikom zaključenja braka se polazi od pretpostavke da budući supružnici zaključuju brak sa ciljem ostvarenja zajednice života

 • Forma sklapanja braka

Brak se zaključuje u zakonom propisanom postupku, davanjem saglasnosti volja pred matičarem u svečanoj formi (forma ad solemnitatem), što pretpostavlja i građansku (svetovnu) formu braka

Negativne pretpostavke (bračne smetnje)

Negativne pretpostavke (bračne smetnje) koje ne smeju postojati u momentu sklapanja braka da bi brak bio punovažan, jesu:

 • Postojanje bračnosti

Brak ne može sklopiti lice koje je već u braku

 • Nesposobnost za rasuđivanje

Brak ne može sklopiti lice koje je nesposobno za rasuđivanje

 • Krvno srodstvo

Brak ne mogu sklopiti krvni srodnici u pravoj liniji, a od srodnika u pobočnoj liniji brak ne mogu sklopiti: rođeni brat i sestra, brat i sestra po ocu ili majci, stric i sinovica, ujak i sestričina, tetka i bratanac, tetka i sestrić, deca rođene braće i sestara, te deca braće i sestara po ocu ili majci

 • Adoptivno srodstvo

Srodstvo zasnovano usvojenjem predstavlja smetnju za sklapanje braka na isti način kao i krvno srodstvo

 • Tazbinsko srodstvo

Brak ne mogu sklopiti tazbinski srodnici u prvom stepenu prave linije: svekar i snaha, zet i tašta, očuh i pastorka te maćeha i pastorak, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim zakonom

 • Starateljstvo

Brak ne mogu sklopiti staratelj i štićenik

 • Maloletstvo

Brak ne može sklopiti lice koje nije navršilo 18. godinu života, dok sud može, iz opravdanih razloga, dozvoliti sklapanje braka maloletnom licu koje je navršilo 16. godinu života, a dostiglo je telesnu i duševnu zrelost potrebnu za vršenje prava i dužnosti u braku

 • Mane volja (zabluda i prinuda)

Brak ne može sklopiti lice čija volja nije slobodna

Postupak zaključenja braka

Budući supružnici pokreću postupak zaključenja braka podnošenjem zahteva nadležnom organu uprave – matičaru u opštini u kojoj žele da zaključe brak.

Matičar odlučuje o tome da li budući supružnici ispunjavaju uslove za zaključenje punovažnog braka, na osnovu podnetog zahteva, priloženih isprava i na drugi način.

Ukoliko matičar utvrdi da budući supružnici ne ispunjavaju uslove za punovažnost braka predviđeni zakonom, to im usmeno saopštava, a na njihovo traženje, donosi pismeno rešenje o odbijanju zahteva za sklapanje braka.

Kada matičar utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za punovažnost braka predviđeni zakonom, određuje dan sklapanja braka u sporazumu sa budućim supružnicima.

Matičar sa budućim supružnicima obavlja razgovor bez prisustva javnosti u kojem je dužan da ih upozna sa pravnim posledicama koje nastupaju sklapanjem braka.

Matičar sa budućim supružnicima obavlja savetovanje u pogledu zdravlja, ličnih i imovinskih odnosa.

Na dan sklapanja braka, ukoliko se budući supružnici ne pojave u dogovoreno vreme, a izostanak ne opravdaju, matičar će konstatovati da su odustali od sklapanja braka.

Brak se sklapa javno, na svečan način, u prostoriji gradske opštine, posebno predviđenoj za tu namenu.

Sklapanju braka prisustvuju budući supružnici, dva svedoka i matičar.

Svedok prilikom sklapanja braka može biti svako poslovno sposobno lice.

Sklapanje braka počinje utvrđivanjem identiteta budućih supružnika i izveštajem matičara da su oni pristupili sklapanju braka, te da su za punovažnost njihovog braka ispunjeni svi uslovi predviđeni ovim zakonom.

Kada matičar utvrdi da na njegov izveštaj nema prigovora, na prigodan način će upoznati buduće supružnike sa pravima i dužnostima u braku, a zatim će svakog od njih pojedinačno upitati da li slobodno pristaje da sklopi brak sa onim drugim.

Posle datih potvrdnih izjava volje budućih supružnika, matičar proglašava da je brak sklopljen.

Nakon proglašenja da je brak sklopljen, matičar će upitati supružnike kako glasi njihov sporazum o prezimenu.

Sklopljeni brak matičar upisuje u matičnu knjigu venčanih i u matičnu knjigu rođenih za oba supružnika.

Upis braka u matičnu knjigu venčanih potpisuju supružnici svojim imenom i novim prezimenom, svedoci i matičar.

Posle potpisivanja, matičar uručuje supružnicima izvod iz matične knjige venčanih.

Na ovaj način je zaključen punovažni brak između muškarca i žene, koji od tog trenutka počinje da proizvodi pravno dejstvo na živote supružnika u pogledu imovinskih i ličnih odnosa.

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pravnu pomoć u vezi navedene teme, možete mi pisati OVDE ili na mejl advokat@akj.co.rs

Advokat Jovana M. Jarebica

© 2023 Sva prava zadržana